Stadgar för föreningen Ex Corde

§1 Föreningen Ex Corde

Ex Corde betyder från hjärtat, är en allmän ideell, fristående, partipolitisk och religiös
obunden förening.

§2 Föreningens målsättning

bevaka och tillgodose asylsökande behov.
bidra till en naturlig integration.

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, såväl enskilda som juridiska personer förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlem kan uteslutas ur föreningen om han eller hon agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning.

§4 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, enligt följande ordning.
1. Föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
2. Övriga ledamöter i styrelsen väljs på så sätt att varje år halva antalet är i tur att avgå.
3. Härutöver kan styrelsen adjungera personer vid behov.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och verkställande ledamöter och bestämmer själv sin arbetsordning. Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen utser.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kan avgöra ärenden om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid styrelsen sammanträden förs protokoll.
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§5 Årsmötet

Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse ska delges föreningens medlemmar senast tre veckor innan mötet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas. Som föreningens beslut gäller den mening som omfattas av minst hälften av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, utom vid val då lottning avgör. Sluten omröstning görs på begäran.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Motioner ska var inkomna senast 2 veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet. Fråga om kallelse till årsmötet skett på föreskrivet sätt.
Fastställande av dagordning.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
Val av ordförande.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av styrelsesuppleant.
Val av revisor.
Val av revisorsuppleant.
Val av valberedning bestående av två personer.
Övriga ärenden.

§6 Extra årsmöte/medlemsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, ska extra årsmöte/medlemsmöte hållas. Kallelse, dagordning och beslutsunderlag ska delges medlemmarna senast 2 veckor före mötet. Under det extra årsmötet/medlemsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§7 Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar ska vara styrelsen tillhanda minst tre månader före årsmötet. Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

§8 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.
Årsmötet kan besluta om upplösning av föreningen med minst 2/3 av antalet röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en verksamhet med snarlikt syfte.

Karlsborg 2014-10-10